Historically Correct? Or just Historically Enough? / Historiskt Korrekt? Eller bara Tillräckligt Historiskt?

This is something that has been in the back of my head for a long time.
When we speak Historically Correct (HC), we also talk about sources. There can be finds, statues, images (often manuscripts) or some kind of text documents, etc. Everyone can sew a version of the Bogman’s clothes, or a Moy Bog dress, or perhaps use the sketches of the findings from Herjolfsnes to get as close as we can, even if we do not weave ourselvesor buy handwoven fabrics. But when you walk around in an event and point out that ”there is a Moy Bog,” and ”ah a Herjolfsnes * number *”, then you start to wonder if it really shows how it would have been?
Were all clothes made in the same shape? Were all clothes cut after just those models? And where is the line between ”HK” and ”Reconstructed after a finding”?
Can you be ”HK” without copying the shapes and models of a dug up piece?

I want to argue that you can!
There are a lot of common things if you look at what has been found. Among other things, the models on sleeves and sleeve gussets. How the gussets are located and how to sew the garment together. So if you are using the right material for the right garment, the right type of thread and the right kind of stitch and cut to your garment with an eye on images so that you get the right silhouette, I think you’re ”HC enough”.

My benchmark when I started sewing more source-based has always been to participate at Battle of Wisby, which takes place every third year at Gotland, and it’s partly what this blog and the tutorials I’ve done are about.
I do not recreate directly after finding. Or well I’ve done it twice just to try it and for me it’s not as fun when I can’t think of solutions to problems that can pop up – the answers are already there …
It’s also not fun when you risk walking around and looking like you have been shopping at the same store, when several others appear with the same model and maybe even the same fabric and color. Therefore, I have started looking at several different items, and deliberately not in detail. I do not want to be programmed to think that everything must be in a certain way.

On the other hand, it is quite interesting if you start with a simple kirtle – just a simple front and back. Then you look if the fabric you have left is enough for sleeves with a S-curve or if you want to make a straight sleeve as on a shift. Maybe you should have a straight cut sleeve but cut out the sleeve hole a bit like it’s on the Bogmans kirtle. Do you need to pice some fabric together to make bigger pieces?
My last kirtles sleeves is made up of several pieces. I practically speaking had to do a jigsaw-puzzle out of fabric, but it seems that they did that in the Middle Ages, too, if you generalize.

And well it is here my thoughts comes together – generalizations.
In some cases, it’s not good to generalize, you can miss much or get the picture wrong of what’s true and not.
But to generalize for yourself – when you have an idea about what is common and not and thus stay on the straight and narrow but still without directly reconstruct findings. Well, it feels like you get closer to the true way it could have been then.

So I’m basing my clothes on the findings. But just loosely. I mix parts from different findings.
Are the kirtle too tight around the chest?
Just put a gusset that goes all the way into the armpit, we know that they have done that in the Herjolfsnesfindings.
Do I need extra mobility around the shoulders but know that the model calls for a tight sleeve? Moy Bog has the solution, but I do not need to copy straight of.

One of the only things I’m looking at, is if I need to open and close the garment. How do I do that in the best and most historical way? And what findings do we have to assure that it closed just like that?

So…
Can we freestyle a little more?
Can we try to coin the term  Historically Enough” or can we agree that ”HK” does not need to be equal to ”copy of …”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är något som har legat i bakhuvudet länge.
När vi pratar Historiskt Korrekt (HK) så pratar vi även om källor. Det kan vara fynd, statyer, avbildningar (ofta manuskript) eller någon form av textdokument osv. Alla kan sy en variant av Bockstensmannens kläder, eller en Moy Bog-klänning, eller kanske använda principskisserna på fynden ifrån Herjolfsnes för att komma så nära vi kan komma även om vi inte väver tyger eller köper handvävt. Men när man kan gå runt på ett evenemang och peka ut att ”där går en Moy Bog”, och ”ah en Herjolfsnes *fyndnummer*” så börjar man fundera på om det verkligen var så det såg ut?
Var alla stöpta i samma form? Var alla kläder skurna efter just precis dom här modellerna? Och var går gränsen mellan ”HK” och ”Återskapat efter fynd”?
Kan man vara ”HK” utan att kopiera fyndens former och modeller?

Jag vill hävda att man kan det!
Det finns en hel del gemensamma nämnare i fynden. Bland annat vad gäller modeller på ärmar och ärmhål. Hur kilarna är placerade och hur man sydde ihop plaggen. Så om man nu använder rätt material till rätt plagg, rätt typ av tråd och rätt typ av stygn och skär till sitt plagg med ett getöga på avbildningar så att man får rätt siluett så anser jag att man är ”Tillräckligt HK”.

Min måttstock när jag började sy mer källbaserat har alltid varit deltagande på Battle of Wisby som sker vart tredje år på Gotland, och det är lite det som den här bloggen och de tutorials jag gjort går ut på också.
Jag återskapar inte direkt efter fynd. Eller tja jag har gjort det två gånger bara för att känna på, och för mig är det inte lika roligt när jag inte får tänka ut lösningar på problem som kan dyka upp – svaren finns ju liksom där redan…
Det är inte heller lika kul när man riskerar att gå runt och se ut som att man har shoppat på samma butik när det dyker upp flera andra med samma modell och kanske till och med samma tyg och färg. Därför har jag börjat titta på flera olika fynd, och medvetet inte grävt ner mig jättemycket i detaljer. Jag vill inte bli programmerad att tänka att allt måste vara precis på ett visst sätt.

Det är däremot rätt intressant om man börjar med en enkel kjortel – fram och bakstycke liksom… Sen tittar man om tyget räcker till ärmar med kulle eller om man ska göra en rak isättning som på en särk. Kanske man ska ha en rakt skuren ärm men ringa ur ärmhålet lite som det är på Bockstensmannens kjortel.  Behöver man skarva någonstans?
Min senaste kjortel har i princip skarvade skarvar på ärmarna. Jag fick pussla, men det verkar dom ha gjort under medeltiden också om man ser lite generellt till fynden.

Och det är väl här min tanke landar – generaliseringar.
I vissa fall är det himla dumt att generalisera, man kan missa så mycket då eller få en felaktig bild om vad som är sant och inte.
Men att generalisera själv – när man har en aning om vad som är vanligt och inte, och på så sätt hålla sig på den smala stigen men ändå inte direkt rekonstruera fynd. Tja det känns som att jag kommer närmare sanningen då.

Jag baserar alltså mina kläder på fynd. Men löst. Jag blandar delar från olika fynd.
Blev en kjortel för trång runt bröstkorgen?
Jamen sätt i en kil som går hela vägen upp i armhålan, det vet vi ju att dom har gjort i Herjolfsnesfynden.
Behöver jag extra rörlighet men vet att modellen ropar efter en trång ärm? Moy Bog har lösningen, men jag behöver ju inte kopiera rakt av.

Det enda jag tittar lite extra noga på är om jag behöver kunna öppna och stänga plagget. Hur gör jag det bäst? Och vad finns det för fynd på att den stängningen såg ut just så?

Så…
Kan vi kanske freestyla lite mer?
Kan vi försöka mynta begreppet ”Tillräckligt Historiskt” eller kan vi kanske komma överens om att ”HK” inte behöver vara jämställt med ”kopia av…”

3 svar på ”Historically Correct? Or just Historically Enough? / Historiskt Korrekt? Eller bara Tillräckligt Historiskt?”

  1. Spot on with this write-up, I honestly think this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for
    the info!

  2. Your mode of explaining the whole thing in this article is genuinely pleasant, every one be capable of effortlessly understand it, Thanks a lot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.