A recap about the hose / Uppföljning av hosorna

A good friend did a tutorial on hosemaking and we do these the same way.
So if something is unclear in my sew-along, perhaps you can find the answer here 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En god vän har också gjort en tutorial angående att sy hosor, och vi syr våra på samma sätt.
Så om ni tyckte att något var oklart i min sew-along så kanske ni kan hitta svaret här 

 

A quick tutorial on hose making 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I also got a question about how the seams looks and where they sit under the foot.
I’ve tried to take a photo, but I can’t get a good image of the seams, so I made a drawing instead…
The red outline is supposed to be the edge of the hose as seen from the sole of the foot.
The blue dotted lines is the seams.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag har också fått en fråga om hur sömmarna ser ut och hamnar under foten.
Jag har försökt att fota, men jag får inte till någon bra bild på sömmarna, så nu har jag ritat istället…
Den röda linjen ska försöka visa hur hosan ser ut, sett från undersidan av foten.
De blåa prickade linjerna är sömmarna

Finishing touches / Avslutande detaljer

Today I were at a sew-date at another medievalist and finished the last hose.
I’ve gotten a cry for help a couple of days ago, so I ’m sewing a complete outfit for a friend now and this blogpost has been kept on ice for a while because of that.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I dag var jag på en sydejt hos en annan medeltidare och sydde klart sista hosan.
Eftersom jag fick ett rop på hjälp för ett par dagar sedan och nu håller på att sy en komplett outfit till en vän så har den här bloggposten fått ligga på is ett tag.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I decided to line the hose with a strip of linnen fabric, just to make them a bit sturdier as the last ones I made stretched out a bit and is now a bit loose around the thigh.
And since I wanted to strengthen the hose at the front tip, i decided to make the linnen strips overlap there.
You can either use one long strip or two shorter and join them in the back of the hose (in line with the back seam). I used to shorter strips.

So first, start by cutting or tearing the strips in the with and length you want. Then fold the seam allowance in and make it flat by running your nails along the fold.
Press down the edge of the wollen hose so it will be easier to sew them together.
Then start to pin it in place if you feel that you need to do that, and just sew it in place with a seam of your choice. I used an overcasting seam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Jag bestämde mig för att stärka upp hosorna med en remsa av linnetyg denna gången för att göra dom lite stadigare. Dom förra jag gjorde sträcktes ut lite runt låren och är nu lite lösa där.
Och eftersom jag också ville stärka upp runt den främre spetsen så valde jag att lägga remsorna omlott där.
Du kan göra en lång remsa som går hela vägen runt eller två kortare och skarva mitt bak.
Jag använde två kortare.

Så, börja med att klippa eller riva linneremsorna till den bredd och längd du önskar. Sen viker du in sömsmånen och drar med nageln över den vikta kanten tills du har plattat till det.
Pressa ner kanten / fållen på yllehosan så blir det lättare att sy ihop delarna.
Sen nålar du fast remsan om du känner att du behöver det, och sy ihop dom med valfri söm. Jag har valt en överkastande söm här.

 

When you sewn all around the edge of the hose, you can do the same with the inner edge of the linnen strip.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har sytt hela vägen runt ytterkanten så gör du samma sak på andra sidan av linneremsan.

 

This stitch have I used several times before, so you should know it by now 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här stygnet har jag använt flera gånger tidigare, så du borde känna igen det nu 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

When you have sewn the linnen strip in place, you now have to make two lacing holes to be able to tie the hose to your linnen braies.
I use one of these, i don’t know the word for it in English, but if you don’t have one or cant find one, you can use an knitting needle or anything else with this shape.
Because if you pry apart the threads in the fabric to do the lacing holes, it will be a lot stronger than if you cut a hole.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har sytt fast linneremsan så är det dags att göra två snörhål i varje hosa så att du kan knyta fast dom i brokorna.
Jag använder en sån här (en pryl) men man kan även använda en strumpsticka eller något annat med liknande form. Anledningen är för att om du bänder isär trådarna i tyget så får du ett mycket starkare snörhål än om du klipper upp ett hål.


Prey the threads apart until you have a big enough hole, you will have to repeat this a couple of times while sewing the lacing hole as it will shrink otherwise.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bänd isär trådarna tills du har ett tillräckligt stort hål, detta kommer du behöva upprepa några gånger medan du syr också eftersom det annars kommer att krympa ihop igen.

 

Use buttonhole stitches to sew around the hole.
There is quite a lot of tutorials on buttonhole stitches. You can explain these in several ways, and I will explain my way here. But if you don’t understand my way, try some one elses 
The important thing is to get kind of a knot on the thread that will end up at the edge of the hole. This will make it more durable.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Använd knapphålsstygn för att sy runt hålet.
Det finns en hel del tutorials på knapphålsstygn. Man kan förklara dom på flera olika sätt, och jag kommer försöka förklara på mitt sätt här. Men om du inte förstår mitt sätt, så prova någon annans 
Det viktigaste är att få en sorts knut på tråden i kanten av hålet. Det gör sömmen mer motståndskraftig mot slitage.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I sew my button holes and lacing holes from the backside. They usually gets prettier that way.
So put the needle trough the fabric, then up in the hole at the left of where the thread last came trough the fabric (the left of the last stitch).
Then put the thread in front of the needle in a loop that then goes on the back of the needle.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag syr mina knapphål och snörhål från baksidan, dom brukar bli finare på så sätt.
Så nålen ska gå genom tyget och sen upp genom hålet. Du syr åt vänster så att du alltså tar nästa stygn till vänster om senaste stygnet.
Sen låter du tråden gå framför nålen och i en båge runt och bakom nålen.

 

 

When you pull the needle trough, you should get a loop that looks like this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du drar igenom nålen nu så bör du få en ögla som ser ut såhär.

See how it twists around the thread?
That will make a knot. Try to place the knot on the inner edge of the hole.
Don’t forget to use your tool to keep the size of the hole.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ser du hur den vrider sig runt tråden?
Det kommer bilda en knut. Försök placera knuten på innerkanten av hålet.
Glöm inte att använda prylen för att se till att du håller storleken på hålet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

This is how a finished hole should look like from the inside and outside.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här ska ett färdigt hål se ut från både fram och baksida.

 

And here is the finished result 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och så här blev resultatet 

Making it nice and flat / Att få det platt och fint

A seam under the foot? That sounds quite inconvenient – right?

Well, it can be. And it can be quite nice.
I found that a wider seam allowance makes it nicer, since you almost get the feeling of having a nice felted sole under the foot.

So how do you make it flat? You are going to have a ”crossing” under the foot were the seams meet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En söm under foten? Det låter rätt obkevämt – eller hur?

Tja, det kan det vara. Och det kan vara rätt trevligt också.
Jag har märkt att om jag använder en bredare sömsmån så blir det skönare eftersom du nästan får känslan av att ha en filtad sula under foten.

Så hur får du det platt? Du kommer ju att ha en ”korsning” under foten där sömmarna möts.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I basically just trim off access fabric, leaving as little as the fabric can handle.
If the fabric freys – I leave more…
So, cut of the corners where the seams meet, fold them in and sew them down with narrow stitching.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Praktiskt taget så trimmar jag bara bort överflödigt tyg och lämnar så lite det bara går för tygets räkning.
Om tyget fransar sig – så lämnar jag mer…
Så, klipp bort hörnen där sömmarna möts, vik in dom och sy ner dom med täta stygn.

 

 

This is an old picture of my first hose – not so nice stitching 
But you can see the finished crossing better here.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det här är en gammal bild på min första hosa – så inte så snygga stygn 
Men du kan se det slutgiltiga resultatet bättre här.

 

So, that is under the foot. How about on the top?
Just cut straight to the seam on the foot-part, but not all the way in, leave a couple mm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, det är under foten. Hur gör man ovanpå då?
Klipp rakt mot sömmen på fot-delen, men inte hela vägen in, lämna några mm.

Then just spread the edges apart when you sew the seam allowance down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen delar du bara på snittet när du syr ner sömsmånen.

A foot that fits / En passande fot

Now we have come to the part where you need to make the foot-piece.
This can be done in a couple of ways. For those who doesnt want a seam under the foot, you can drape a piece of fabric on the foot and stitch it onto the leg-piece. And then make a sole for the hose and stitch together.

But I don´t mind a seam under the sole of the fot, for me it would rather be quite agonising to have a seam on the outside of my foot, since one of my feet has been sliced open on the side three times due to surgery.
When I sew down the seam allowance on the hose, I do it as smooth as I can, and I also make a wider seam allowance under the foot than usual. I think that it makes it almost unnoticeable.
You can make the seam allowance as wide as the foot if you want. In that case you practically got an extra sole. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu har vi kommit till den del då foten ska täckas.
Det här kan man göra på flera olika sätt. För er som inte vill ha en söm under foten så kan ni drapera ett tygstycke över foten och sy fast mot bendelen. Sen gör ni en sula och syr ihop alltihop.

Jag tycker inte att sömmen under foten stör något dock. För mig skulle det snarare bli rätt plågsamt att ha en söm på sidan av foten eftersom min ena fot har blivit uppskuren där tre gånger pga operationer.
När jag syr ner sömsmånen på hosor så försöker jag alltid göra det så plant som möjligt och under foten försöker jag dessutom göra sömsmånen bredare och då tycker jag att den knappt känns.
Sömsmånen kan du göra så bred du vill, den kan täcka hela vidden av foten. På så sätt får du praktiskt taget en exta sula.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

When you put your pattern on the fabric you probably noticed that you got two big cornerpieces left over.
Now you are going to use one (or two, depending on how big the pieces are and how big the feet are).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du la på mönsterdelarna på tyget så märkte du antagligen att du fick två stora hörnbitar över.
Nu ska du använda en av dom (eller båda, beroende på hur stora bitarna är och hur stor foten är).

Start by putting the leg of the hose on and make sure it has the seam were it is supposed to be (center back of the leg and down around the heel.
Then drape the triangle piece around the foot with the straight corner pointing away from you (or the one wearing the hose) . Make sure that you have enough fabric under the toes that you can cover it from the sides.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Börja med att ta på hosbenet och kontrollera att sömmen är centrerad bak och ner runt hälen.
Drapera sedan triangeln över foten med 90-graders-hörnet pekandes bort från dig (eller från den som har hosan på sig). Kontrollera att det finns tyg så det räcker till att täcka under tårna när du viker in tyget från sidorna

 

Start tacking the cornerpiece of the fabric on to the leg-piece. Usually you have to do this two times since it is hard to get the fabric smooth over the foot at once.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att tråckla fast hörndelen av tyget mot ben-delen. Vanligtvis får man göra det här två gånger eftersom det är svårt att få tyget slätt över foten på en gång.

I am starting under the foot and working my way around.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Jag börjar under foten och arbetar mig runt.


When I have tacked the cornerpiece on to the leg-piece you can (if you want) trim the fabric down a bit.
Don´t take to much.
Check if you need to make corrections to the seam you just made right now (if it is wery croocked or anything else that is obviously ”off”).
Then you can start tack it under the foot. Either from the heal to the toes or the other way. Line it up with the seam that you have under the heel. Make sure that the fabric lays smooth around the foot.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har tråcklat fast hörndelen mot bendelen så kan du (om du vill) trimma ner tyget lite.
Men ta inte för mycket.
Kolla om du redan nu måste göra ändringar till tråckelsömmen (om det är väldigt snett eller annat som är uppenbart ”fel”).
Sen kan du börja tråckla under foten. Spelar ingen roll om du går från häl till tå eller tvärt om bara du får sömmarna att mötas bak vid hälen. Var noga med att tyget ligger slätt runt foten.

Check the fit again between the fot and the leg-part. Adjust if you need to.
Then sew around the toes, quite close but with wiggleroom.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolla passformen mellan fot och bendel igen och anpassa om det behövs.
Sen tråckla runt tårna. Rätt tight men med rörelsemån.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I just realised that I missed the picture of how i tacked in front of the toes. And I don’t have the picture left.
But just follow the curve of the toes, about 2 mm in front of them and it will be ok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag insåg precis att jag har missat bilden på hur jag tråcklade framför tårna. Och jag har inte bilden kvar.
Men följ kurvan som tårna bildar och tråckla ca 2 mm framför tårna så blir det bra.

Time to get started / Dags att börja

It is time to start to sew the leg-part of the hose, so start by pinning the edges.
Then use backstitches to sew it together as they are a bit stretchy and you want as much stretch as you can get (you can read more about stitches in the post for the kirtle that is name Time to sew).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu är det dags att sy ihop kanten på ben-delen. Så börja med att nåla.
Sen använder du efterstygn för att sy ihop det eftersom att dom stygnen är lite stretchiga och du vill ha så mycket stretch som du bara kan få. (du kan läsa mer om stygn i posten för kjorteln som heter Dags att sy)

 

When you get to the heel-part, don´t sew all the way to the edge, as it will be easier when you get a bit further. Stop about 1 cm from the edge.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du kommer till häl-delen så sy inte hela vägen fram till kanten. Det kommer underlätta för dig när du kommer lite längre i sömnaden. Stoppa ungefär 1 cm från kanten.

 

When you have gotten this far, you can either sew down the seam allowance right now, or wait until the foot-part is in place.
On this pair I’ve chosen to sew it down directly.
I want a flat surface, so even if it frays a bit, I won’t fold it in or put a filler thread there. I just sew tighter just under and around the heel-area where the most friction will occur.
I pin tightly, but I start with quite wide space and then put needles in between untill I am happy with how flat it is.
If I stretch it around a curved surface when I pin and sew, it will help. Here I use my finger to stretch the fabric into a smooth shape.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

När du har kommit så här långt så kan du antingen välja att fälla sömmarna direkt eller att vänta tills fotdelen är klar.
På det här paret valde jag att fälla direkt.
Jag vill ha en så plan yta som möjligt så även om tyget fransar sig lite så kommer jag inte vika in sömsmånen eller lägga i fyllnadstråd, utan jag syr bara tätare, speciellt runt hälområdet där det blir mest friktion.
Jag nålar tätt, men  jag börjar med rätt brett mellan nålarna och fyller i emellan tills jag är nöjd med hur plant det är.
Om jag sträcker tyget över något rundat när jag nålar och syr så kommer det att hjälpa. Här har jag använt mitt finger för att sträcka tyget till en slät form.

(and pin a bit tighter)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(och så nålar vi lite tätare)

Patternmaking for hose / mönsterskapande för hosor

Finally…
I´ve been stuck with a couple of other items I needed to sew, but now I’m on the right track again 

If you like to have the well fitted hose you can see in the manuscripts, then you need to make a toile.
Take an old sheet or other wowen fabric.
For my husbands hose I used a fullsize old sheet and started by letting him hold the corner of the sheet in the hight he wanted to have his hose.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Äntligen…
Jag har fastnat med lite annan sömnad men nu är jag på rätt spår igen 

Om du vill ha dom välsittande hosor som du kan se på manuskriptbilderna så måste du göra en toile.
Ta ett gammalt lakan eller något annat vävt tyg.
För makens hosor använde jag ett fullstort gammalt lakan och började genom att låta honom hålla hörnet av lakanet i den höjd han ville att hosorna skulle vara.

 

Then I pull the fabric to the back of the leg, while he is still holding on to the corner of the sheet, and start pinning it as smooth and tight as I can get it.
I found it easier to make a good toile if you have the right kind of underweare so therefore he has the braies on.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jag drar tyget mot baksidan av benet medan han fortfarande håller i hörnet på lakanet och börjar nåla det så slätt och tight som jag kan få det.
Jag har märkt att det är lättare att få en bra toile om man har rätt underkläder så därför har han sina brokor på sig.

 

About here… I remembered that I already had a toile, so i switched to that one (no need to cut up any more fabric then you need to   )

When you have pinned all way down you can either say that you are happy with it, mark out where the pins are on both sides (both front and back of the pins. Where you are going to sew later on) and trim off the excess fabric. Or you can take a needle and thread and tack it togeather so that the one in the toile can test it out without being pricked by the pins, can he sit, walk and so on?
I recommend the latter.
My pattern goes all the way down under the heel so it is much simpler to tack it together with needle and thread around the heel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ungefär här… kom jag på att jag redan hade en toile, så jag bytte till den (onödigt att klippa upp mer tyg än man måste  )

När du har nålat hela vägen ner så kan du antingen säga att du är nöjd med det, märka ut vart nålarna är på båda sidor (alltså båda sidorna där du ser nålar och där du senare kommer sy) och klippa bort överflödigt tyg. Eller så kan du ta nål och tråd och tråckla ihop det så att den som är i toilen kan testa att sätta sig, gå osv utan att sticka sig på nålarna, kan han röra sig i den?
Jag rekommenderar att man tråcklar om man inte är helt säker på att det här kommer funka.
Mitt mönster går hela vägen ner under hälen och det är så mycket lättare att tråckla den biten än att nåla.

 

Since this is the old pattern for the blue hose on the other leg, I know that it fits, so I didn’t pin it around the heel, but I tried to show how it will curv around it.

When you are happy with the fit and how you can move in it, it is time to cut out the fabric.
For my husband I only do one toile for one leg and use for both. But for my knee high hose I need to make a toile for each leg since my legs aren’t the same shape. So if you have one knee that is thicker or one calf or… Well do a toile for each one. It doesn’t take that long to do, but it will look much nicer.

As I don’t have two patterns here, I made a copy in a cheap paper for patternmaking. That helps in positioning the legs on the fabric.

You want to go across the grain of the fabric with the front center of the hose. This will make the fabric a bit stretchy.
Notice that I haven’t made any toile for the foot, and I won’t do it later. I’ll show you how I do it and then you can decide if you want to do a mockup or do it on the fly as I do 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eftersom det här är det gamla mönstret för den blåa hosan på andra benet så vet jag ju att det passar så jag nålade inte fast den runt hälen, men jag försökte visa hur tyget kommer böja sig runt.

När du är nöjd med passformen och hur det går att röra sig i det så är det dags att klippa ut tyget.
Till maken gör jag bara en toile för ena benet och använder det som mall för båda. Men för mina knähöga hosor behöver jag göra två toiler, en för varje ben eftersom mina ben inte har samma form. Så om du har ett knä som är tjockare än det andra eller om du har en tjockare vad så gör två toiler, det tar inte så mycket längre tid att göra men det kommer se mycket bättre ut när det är klart.

Eftersom jag inte hade två tolier här att lägga på tyget så gjorde jag en kopia i billigt mönsterpapper. Det hjälper när man ska positionera mönstret på tyget.

Du ska lägga ut delarna på skrå (dvs diagonalt över trådriktningen) för att få ut så mycket stretch som möjligt.
Och som du nog har sett så har jag inte gjort en toile för fotdelen, vilket jag inte kommer göra heller.
Jag kommer visa hur jag gör längre fram, så kan du själv bestämma om du vill göra en testbit eller köra direkt som jag gör 

 

Remember…
Don’t forget the seam allowance when you cut it out.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Glöm inte sömsmånen nu när du klipper ut delarna.

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.