Sleeves – theoretical / Ärmar – teoretiskt

This is a simple picture that I made to try to adress the differences between a straight square and triangle-based kirtle (straight pieces with gussets). And a kirtle with a set in sleeve with a S curve.

To describe the picture…
1/ The top part is the simple straight pieces with gussets. This is praktically speaking the base for all kirtles.

2/ The middle drawing is to describe the difference between the S-sleeve and a straight one and the difference between the armhole.
The red dotted lines is the difference.

3/ The lowest drawing + the green line in the middle one is where the S-sleeeve must have the exact same shape to fit properly.

———————————————————————

Den här enkla bilden gjorde jag för att förklara skillnaden mellan en vanlig rak isättning av ärm och en S-ärm.

1/ Det översta är raka stycken och kilar-principen, du behöver inte sy särken (linneunderkläderna) på något annat sätt än så här.  Det här är i princip grundkonstruktionen för alla överdelar. Man kan utgå ifrån detta när man ska bygga en annan typ av mönster.

2/ Den mittersta ska illustrera skillnaden mellan S-ärm med format ärmhål (alla röda streckade delar är ändringar)

3/ Den nedersta bilden, samt den gröna markeringen på både den och mellersta bilden ska visa vilka delar på ärm och ärmhål som måste ha precis samma form.

The partial Herjolfsnes finding / Det icke kompletta Herjolfsnesfyndet.

I have had my eyes on this finding for quite a while now.  I have looked at many people recreating the Uvdal kirtle (Norway) and a fragment from Turku (Finland) that is similar when it comes to that those also is pleated. But I haven’t seen anyone try the Herjolfsnes nr 58.

I started as I often do, at Marc Carlssons page and turned to this page.
Then I put my fabric in the washing machine with a small amount of dye (enough to colour 500g of fabric dark brown, but i had 4 kg of fabric).  This was just to change the surface of the fabric and get it a little tint of colour as I knew that several of my friends had the same fabric in the same colour and I didn’t want us to look like we had a uniform on if we ended up next to eachother. 

After the fabric had dried, I brought my dressform down and started draping the fabric.
I ended up using the full with of the fabric for the front of the dress, and then i divided one full length of fabric in 2 so i got 1/2 with of fabric in each side.
Here I deviated from the finding and did one bigger gusset instead of 2 that was sewn togeather as I had a bit of a timecrunch and 2 long seams less to do was a good idea 

After pleating the front and sides to fit the dressform loosely I had to try to get the rest of the fabric to be enough for both arms, the back piece and the gusset in the back. To achieve this I had to make the sleeves in multiple pieces. So I looked at how the Herjolfsnes 63 had its sleeves constructed and pulled inspiration from that.
With a lot of puzzling in the computor I finally was ready to make the cut.
I ended up with about two or three pieces the size of a palm as scrap when I was finished with the entire dress.

Below you will find the pictures. I don’t yet have any picture of me wearing it, but when I get it I will update this with that picture.

Since I deviated from the finding and I learned that this fabric wasn’t optimal, I will try to do this kirtle again someday. But for now it is a fabolous winter kirtle 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag har haft ögonen på det här fyndet länge nu. Jag har sett flera som har rekonstruerat Uvdalskjorteln från Norge och fyndfragmenten från Åbo i Finland. Båda dessa har samma sorts plisseringar, men kjorteln från Herjolfsnes har jag inte sett återskapad än.

Jag började som vanligt på Marc Carlssons sida och gick direkt till denna bild.
Sen var det dags att förbereda tyget. Eftersom vi var flera som har köpt samma tyg och jag inte ville att det skulle se ut som om vi hade uniform om vi hamnade bredvid varandra så slängde jag in tyget i tvättmaskinen på 60 grader med lite färg. Färgen skulle ha färgat 500g mörkbrunt, men med dom 4 kilo tyg som jag hade i maskinen så visste jag att det bara skulle bli en svag färgskiftning. Precis vad jag var ute efter 

Efter att tyget hade torkat så plockade jag ner min provdocka och började drapera tyg.
Jag använde fullbredd på tyget till biten fram och delade en fullbreddsdel på två för sidorna.
Sidorna på bilden (fyndet) är egentligen delade, men jag valde att göra en större bit i varje sida eftersom jag hade lite tidspress och att slippa två långa sömmar kändes som en bra idé då 

Efter att jag hade plisserat framstycket och sidorna löst så var det dags att försöka få resten av tyget att räcka till ärmar, bakstycke och bakre kil.
Så här fick jag vända mig till fyndet av Herjolfsnes nr 63 och dess delade ärmar. Med inspiration därifrån kunde jag pussla runt med delarna i datorn och få ut det jag behövde.
Det blev ca 2-3 spillbitar över i storlek av en handflata när jag var klar med hela klänningen. Snacka om tygeffektivt 🙂

Här nedan hittar du bilderna från processen.
Jag har inga bilder på mig i den färdiga kjorteln än, men jag kommer uppdatera med det så snart jag får bilder 

Eftersom jag har avvikit från originalet så kommer jag göra en till version av denna längre fram. Men just nu är jag bara glad över att ha min härliga varma vinterkjortel klar 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Step 6 – Hemming / Fållning

So, now you have sewn down all the seam allowances. It is time to hem the kirtle.
But first you have to make the lower hem even…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, nu när du har fällt alla sömmar så är det dags att fålla kjorteln.
Men först måste du ju trimma fållen så den blir jämn 

When you start to fold in the lower edge of the kirtle, try to mach the seams to each other. That way you always know that it doesn’t start to twist away while hemming.

The part where there is gussets you will have excess fabric when you fold them up, so you will need to pin it good. I will show you how I mean.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du börjar vika in nedre kanten på kjorteln så är det bra om du försöker matcha ihop sömmarna. På så sätt vet du alltid att det inte kommer börja dra iväg och vrida sig när du fållar.

Kilen kommer ju vara bredare i nederkant än där du ska sy, så du kommer få överflödigt tyg när du viker in. Så nåla noga.
Jag kommer visa vad jag menar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

First – decide how much you should fold in/ how wide of a hem, and match up the seams

Först – bestäm hur mycket du ska vika upp/ hur bred fåll, och matcha ihop sömmarna

 

Then pin up the middle. And halfway between the middle and the seam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen nålar du upp mitten, och sen mittemellan mitten och sömmen

 

Do this all the way around. It can be good to try it on and se if the hem looks nice and even.
Then fold in the edge and start the real pinning.
Put the pins wide apart, always carefull to fold so straight as you can. And now I don’t mean to follow the grain were you cant (the gussets) but try to make sure that you have as even amount of fabric on both sides of the pin as you can manage.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gör det här hela vägen runt. Det kan vara bra att prova kjorteln nu och se om fållen ser jämn och fin ut.
Sen börjar du vika in kanten och nåla ”på riktigt”.
Sätt nålarna med rätt långt avstånd, var alltid noga med att försöka vika in så rakt du kan. Och nu menar jag inte att du ska följa trådriktningen där det inte går (i kilarna) utan försök helt enkelt att se till att ha lika mycket tyg på båda sidorna om nålen som du kan.

 

Put a new pin in the middle of the pins that you have put in.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sätt i en ny nål mellan dom nålar du har satt i.

 

And a pin between these pins…
Until you are happy with how it looks.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och en nål mellan dessa nålar…
Tills du är nöjd med hur det ser ut.

 

Now you can start to sew.
Use the same stitch as you did when you sewn down the seam allowance earlier.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu kan du börja sy.
Använd samma stygn som du gjorde när du fällde sömmarna tidigare.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

For the neckline and the end of the sleeves, i just fold the edge in a bit.
About 5 mm for the neckline and between 1 to 4 cm at the end of the sleeves (depending on what end result I want and how long the sleeve is).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För halsringningen och änden av ärmarna så viker jag bara in tyget lite.
Ungefär 5mm för halsringningen och mellan 1 och 4 cm för ärmarna (beroende på vilket utseende jag vill ha på dom och hur lång ärmen är)

 

Then i select a filler thread that is as similar in colour as I can get it. If I cant find any in a good colour, then i don’t allways care about it, and just take a thread/yarn that is suitable for the fabric.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen väljer jag ut en fyllnadstråd som är så nära i färg som jag kan komma. Men om jag inte kan finna en tråd i bra färg så brukar jag inte alltid bry mig så mycket i det, utan tar bara en som är lämplig för tyget.

 

Put the filler thread on top of the edge of the hem (where the fabric kan frey) and sew it in place. I use the same kind of stitch as when I am sewing down seam allowances (or hemming).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lägg fyllnadstråden ovanpå kanten av fållen (där tyget kan fransa sig) och sy fast. Jag använder samma stygn som när jag fäller sömmar eller fållar.

 

When i have finished the whole way around the neckline / sleeve. I do another stitch.
This is a kind of a backstitch, but after I’ve gone trough both layers of fabric in the back-stitch moment (when I have moved the needle behind the point where it appeared) I go back in between the layers and put the needle out without showing much more of the thread on the backside then on the front side (se the pictures below, first picture is frontside, the second picture is the backside/inside the third is an attempt of showing what I mean with a drawing).
This is both decorative and helps to keep the fabric from moving around and tug at the stitches where you have the filler thread.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag har sytt hela vägen runt halsringningen / ärmen så gör jag ett till stygn.
Det här är en sorts efterstygn men efter att jag gått ner genom båda tyglagerna efter ”bakåt-momentet” (dvs när jag flyttar nålen till en position bakom där den kom upp tidigare) så går jag in mellan tyglagerna och för ut nålen utan att så mycket av tråden syns på baksidan än på framsidan (se bilderna nedan. Första visar rätsidan, andra avigsidan och den tredje är ett försök att visa vad jag menar med en teckning).
Det här är både dekorativt men hjälper också till att avlasta sömmen där fyllnadstråden ligger från dragningar.

And – this is the finished result. One picture without belt and one with.
Never mind the stockings… It is an old pair that no longer has any feet on (we kept them to use under another pair if it is cold outside)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så – slutresultatet. En bild med bälte och en utan.
Bry er inte om hosorna… Det är ett gammalt par som inte längre har fötter (vi har sparat dessa för att använda under ett annat par om det är kallt)

 

Now on to the next projet 🙂
I’ll show you soon…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, nu är det dags att påbörja nästa projekt 🙂
Ni får snart se…

Step 5 – Stitching down the seam allowance / Fälla sömmar

If you have a fabric that doesn’t frey… well then you can wear it just like this. The only thing you need to do is rounding off the bottom part.

But if you have a fabric that freys or if you want a better finish (wich I recommend) then you should read the last two posts in this category.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Om du har ett tyg som inte fransar sig… tja då kan du faktiskt bära plagget sådär, bara du rundar av kanten nertill så funkar det.

Men om du har ett tyg som fransar eller om du vill ha en bättre finish på plagget (vilket jag rekommenderar) så bör du läsa dom två sista inläggen i den här serien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

How do I sew down the seam allowance?
You have a couple of options. These are the ones I use the most. Wich one depends on the fabric.

The top one:
Here you trim down the underlaying seam allowance to be about halv the with of the top one. Then you fold the top one around the bottom one and sew down. This creates a strong seam.

The middle one:
If the fabric is thicker and/or it would be to bulky to fold it like the first one, you can fold the seam allowances om each side of the seam and sew down. This does not strengthen the seam at all.

Both these work best with thinner fabrics that freys a lot. By folding the edge of the fabric in, you protect the edge.

The bottom one:
This is if you have a quite thick fabric that freys. You put a woolen thread on top of the edge of the fabric and sew the whole thing down.

If you have a fabric that doesn’t frey at all but you still want to sew down the seam allowance since the kirtle will look much more finished, you can do nr 1 and nr 2 in the picture, but you do not need to fold the seam allowance over, just lay it flat and sew it down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så hur fäller jag sömmen?
Du har några olika möjligheter. Här visar jag dom jag använder mest.

Den översta:
Klipp ner det understa lagret sömsmån till halva bredden. Vik den övre sömsmånen runt den nerklippta och sy fast.
Det här skapar en väldig stark söm.

Mitten:
Om tyget är tjockare och/eller det skulle bli för klumpigt att fälla åt samma håll så kan man fälla åt två håll. Denna söm blir inte alls lika stark.

Båda dessa alternativ funkar bäst med tunnare tyger som fransar sig mycket. Genom att vika in kanten så blir den skyddad.

Den understa bilden:
Detta funkar bäst med ett tjockare tyg som fransar sig. Du lägger en fyllnadstråd av ylle ovanpå kanten av sömsmånen och syr fast den samtidigt som du syr ner alltihop.

Om du har ett tyg som inte fransar sig något men du ändå vill fälla sömmen för att få en bättre slutfinish på kjorteln så kan du följa dom två översta förslagen, men inte vika in kanten utan bara lägga det platt och sy ner.

So – here i will show the top one first.

Start by following the instructions in the Material Care-post about wool. And press the seams apart first, then decide at wich side you want to fold the seams over.
I usually start with deciding how I like to do with the armpit gusset. On this kirtle I chose to fold them out from the center of the gusset, so then i need to fold the side gussets seams out as well.

When you decided wich way to fold the seam allowance, you can trim the underlaying layer down to half the with.
Only trim until you reach the first crossing of seams. As it usually is easyer to decide how to do the crossings when you are there.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så – här ska jag visa översta varianten först.

Börja med att följa instruktionerna för att pressa ylle i materialvårdsinlägget. Pressa först isär sömmarna sen välj åt vilket håll du ska fälla dom och pressa igen så dom ligger åt det hållet.
Jag brukar börja med att kolla hur jag vill göra med ärmspjället. På denna kjortel har jag valt att fälla sömmarna ut från kilen så då måste jag alltså göra det i sidokilen med.

När du bestämt åt vilket håll du ska fälla sömmen så klipper du ner den understa sömsmånen till halva bredden. Klipp bara fram tills du kommer till första korsande sömmen. För det är lättare att lösa korsningarna när man kommer dit

 

When you have trimmed the underlaying seam allowance you fold the overlaying (longer) one around the shorter bottom part.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har klippt ner den understa sömsmånen så viker du den översta (längre) runt den korta.

 

Pin it down and start to sew.
Try to just cach one thread in the kirtlefabric, but in the gusset you can take as big/wide stich as you wish.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nåla ner och börja sy.
Försök att bara fånga en tråd i kjorteltyget, men i kilen kan du ta så stora/breda stygn du vill.

 

When you reach the top of the side gusset you will finde this crossing of seams.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du kommer högst upp i kilen så kommer du stöta på en sådan här sömkorsning.

 

I marked out how i cut the seam allowance here since you go from folding both seam allowances to one side – to a flat seam.
So before you run out of ”gusset-fabric” so to say, you would like to have gone from a cut down seam allowance to a folded one – but the same layer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här har jag markerat hur jag klipper sömsmånen här eftersom du kommer att gå från att ha vikt båda åt ett håll, till att ha en flat (enkel) vikning.
Så innan du får slut på ”kil-tyg” så bör du ha börjat vika in sömsmånen istället för att ha den nerklippt. Men du jobbar med samma lager hela vägen…

Here is the same seam, I haven’t gone any further than in the last picture. The difference is that I folded the top of the gusset away to show the underlaying cut in the seam allowance.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här är samma söm, jag har inte sytt längre än på förra bilden. Skillnaden är att jag viker undan spetsen på kilen för att visa lite tydligare hur jag klippt.

 

 

So, here I hope that you see and understand how to move forward in this crossing of seams.
When you get to the armpit gusset – you do the same, but in reverse.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, här hoppas jag att du ser och förstår hur du ska gå framåt i denna sömkorsning.
När du kommer upp till ärmspjället så gör du samma sak, fast baklänges.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

In the armpit gusset you also will get to one of these crossings. Here I will try to show how I do this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vid ärmspjället kommer du stöta på en sån här korsning också. Jag ska försöka visa hur jag löser detta

I start by trimming down the underlaying seam allowance at the top of the T-crossing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag börjar med att trimma ner den understa sömsmånen i toppen av T-korsningen.

And since the part that is on the left on this crossing is the armpit gusset and I already decided to fold the seam allowonce out from it, I trim down the seam allowance from the part that is on the right at this crossing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och eftersom delen som är till vänster om denna korsning är ärmspjället och jag ju redan bestämt mig för att fälla sömmen ut från kilen så är det sömsmånen från den högra sidan som ska trimmas ner

Start by folding over and pinning the seam allowance down on the right half of the top section of this T-crossing (on another crossing like this it might be the left part, but you will se when you get there).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att vika in och nåla sömsmånen på högra delen av överdelen på T:et i denna korsning (i en annan sömkorsning kan det vara vänster del, men det märker du när du kommer dit)

 

Then it’s time to fold over and pin down the |-part of the T-crossing all the way to the top, then you do the rest of the top bit.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen är det dags att vika över och nåla ner |-delen av T-korsningen hela vägen till toppen. Efter det gör du samma med den övre delen.

 

Thinking anhead about how you would like to fold the pieces with the most ”crossings” (in this case, the armpit gusset) will help a lot when you get to that part. No matter wich way of sewing down the seam allowances that you chose from the beginning.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Att tänka efter före hur du ska göra vid de ställen som har flest ”korsningar” (i det här fallet så är det ärmspjällen) hjälper massvis när du kommer dit sen. Oavsett vilken av dom olika sätten att fälla sömmen som du valde från början

Step 4 – Gussets / Kilar

I’ve had a couple of days were I haven’t had any (or very little) time to sew. Therefore it has been a while since my last uppdate.
But here we go again 

I have sewn the kirtle together with backstitches and we tried it on again. With a bulky T-shirt under it still seems a bit snug, but hopfully it will be better with the linnen shirt underneath (and it is only snug, not to small  ).
I’ve marked out where I want the gussets to start.
A big tip is to do so with a piece of string. Or a safteypin.
A needle can fall out when you take the kirtle of and then you have to start over again with the messuring.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag har haft några dagar nu med ingen (eller väldigt lite) sytid. Därför var det ett litet tag sedan jag uppdaterade bloggen.
Men nu så 

Jag har sytt ihop kjorteln med efterstygn och vi har provat den igen. Med en lite för stor T-shirt under så känns den fortfarande lite tight, men förhoppningsvis blir det bättre med linneskjortan under. (och den är bara tight, inte för liten   ).
Jag har märkt ut vart kilen ska börja.
Ett stort tips är att göra detta me en bit snöre/tråd eller en säkerhetsnål.
En knappnål kan ramla ut när du tar av dig kjorteln och då måste du ju börja om igen med att mäta ut.

 

Then I messure were the middle are (I usually just fold the fabric at the bottom) cut a short slit then tear the fabric right up to the mark i´ve made.
Here I have put the fabric with the tear on the ironing board. Right side faceing down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen mäter jag upp var mitten är (jag brukar bara vika tyget i nederkant) och sen klippa ett kort snitt så jag kan riva tyget hela vägen upp till markeringen.
På bilden här har jag lagt tyget med den upprivna slitsen på strykbrädan. Rätsidan neråt.

 

Then it is time to use the iron. We are going to fold the seam allowance in and press it with a hot iron to make a sharp pleat. You want the seam allowance to be about 5 to 8 mm wide from the bottom, and as long as you can maintain that with.
Then taper it of to the end.
If you havn’t read the part on material care – it is time to do that now. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen är det dags att stryka. Vi ska vika ut sömsmånen och pressa den med ett varmt strykjärn för att göra ett skarpt veck. Du vill att sömsmånen ska vara mellan 5-8 mm brett från nederkant och så länge du kan hålla den vidden.
Sen smalnar man av på slutet.
Och om du inte läst delen om materialvård så är det dags att göra det nu 

On the picture above you can se how it looks after beeing pressed.
I did both front and back slit at the same time, but you can do one at a time if you want.
Put your kirtle on a flat surface, this time with the right side out.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

På bilden ovan så kan du se hur det ser ut efter att ha pressats.
Jag gjorde både främre och bakre slitsen samtidigt, men du kan göra en i taget om du vill.
Lägg kjorteln på en platt yta sen, den här gången rättvänd

 

Take your last whole gusset and put it underneath the top layer and match it up to one side. As you se, my gusset is a bit longer than the kirtle.
Well that is because i need to trim the gusset later on so it has a bit of a curve, so if I leave it a bit longer, I don’t have to take any lenght of the kirtle.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ta din sista hela kil och lägg den under det översta lagret. Matcha längden med ena sidan av öppningen. Som du ser så är min kil lite längre än kjorteln.
Det är för att jag måste trimma kilarna så att dom har en lätt rundad form senare. Så om jag låter kilen vara lite längre än kjorteln så behöver jag antagligen inte trimma av något på kjortelns längd.

A close up of how much the kirtle should overlap the gusset.
Pin them together and then it is time to sew.
This time from the right side of the fabrick.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En närbild på hur mycket kjorteln ska överlappa kilen.
Nåla ihop och sen är det dags att börja sy.
Denna gång syr vi från rätsidan.

This is how you sew this.
You put the needle in the gusset just below where the needle exited the kirtle.
Make a small stitch in the gussetfabric, then put the needle trough the kirtle edge, so close to the ege you can. One thread is all you need to catch.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så här syr du.
Du sätter nålen genom kilen rakt under där du kom upp i kjorteltyget.
Ta ett kort stygn i kilen och gå sen upp med nålen i kanten av kjorteln så nära kanten du kan komma. En tråd är allt du behöver fånga i kanten.

When you want to tighten theese stitches you should pull the thread in the direction you are sewing.
Hold on to the fabric behind the stitches and pull the thread forward.
If you pull to the side it is a higher risk of pulling the fabric together as well, wich will end up as small wrinkles.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du vill dra åt stygnen så ska du dra tråden i samma riktning du syr.
Håll i tyget bakom stygnen och dra tråden framåt.
Om du drar åt sidan så är det större chans att du drar ihop tyget samtidigt och du kommer i så fall få små rynkor i tyget.

When you reach the tip of the gusset, you need to make the sitches a bit bigger. I don’t mind that they show at this point, but I try to put the needle in under the top layer when I make the stitches so I can pull the stich a bit tighter around the edge.

När du når änden så måste du ta lite större stygn. Jag personligen tycker inte att det gör något om stygnen syns här, men jag försöker ändå sätta i nålen lite under det övre lagret när jag syr, bara för att kunna dra åt stygnen lite mer runt kanten.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The back gusset / the devided gusset.
Well, just stitch it together and sew it in place like the front one.
I usually like to sew down the seam allowence befor i put the gusset in. But you can do that later if you wish.
Sewing down the seam allowance will be the next post if you don’t now how to do that.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bakre kilen / den delade.
Tja det är bara att sy ihop den och sen sy fast den på samma sätt som den främre kilen.
Jag brukar fälla sömmarna innan jag syr fast, men det är en smaksak. Det går att göra senare också.
Att fälla sömmar kommer jag ta upp i nästa post ifall du inte redan vet hur man gör.

Step 3 – Time to sew / Dags att sy

After you have basted your kirtle and tried it on, and corrected if you done something wrong (to big, to small) it is time to sew it together permanently.

I like to sew with backstitches because I don’t get the same flow when I try to use small running stitches. Or you can try combining the two with one backstitch and 2-3 runningstitches. But if you are more comfortable with another stitch, you can use that instead.
But I do recommend that you use backstitches everywhere where is going to be a lot of tention on the seams or wear & tear.

The side, front and back gussets I usually sew from the right side, wich I will show in a later post.
The side gussets you can sew as you do with every other seams if you want, I just like how flat they get with the technique that I use for sewing in gussets were there are no seam to begin with 

One thing to think about when you start to sew your kirtle together is that if you sew just outside the bastingline, you will end upp with a little wider kirtle, and if you sew on the inside of the basting it will be a bit tighter.
As this kirtle was a bit on the smaller side I will try to sew about 2 mm outside the basting, and since I now have 4 side-seams (two on each side after my meassuring misstake) it will make the kirtle about 1,6 cm wider.
How? Just 2mm? that can’t do much?
Well 2 mm outside the basting = 4 mm wider. And 4 seams is 4×4=16mm
If I hadn’t meassured wrong from the start and only have had 2 seams, then it would have been 8 mm wider if I sew 2 mm outside the basting.

What do I want to say with this then?
Well… If you think after basting, that your kirtle is just on the edge of snug or on the edge of to wide, you can fix it when you sew it permanently just by deciding wich side of the basting you put your permanent seam on.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har tråcklat ihop och provat kjorteln och korrigerat om den var för liten eller för stor så är det dags att sy ihop den permanent.

Jag gillar att sy med efterstygn eftersom jag får en bättre rytm i sömnaden då. Men det är viktigast att använda efterstygn där det är störst påfrestning. I sömmar som inte kommer utsättas för så mycket tyngd eller slitningar så kan man använda förstygn också, eller en blandning av ett efterstygn och 2-3 förstygn (rackarsöm är en benämning som brukar användas för detta). Kilarna föredrar jag dock att sy från rätan eftersom jag får en söm som blir plattare på så sätt. Men kilar som sitter i en söm kan man även sy från avigan precis som med axelsömmar, ärmsömmar osv.
Jag kommer att visa i ett senare inlägg hur jag syr kilarna från rätsidan.

Något som kan vara bra att tänka på är att om du syr utanför tråckelstygnen så kommer plagget bli lite större, och om du syr innanför så kommer det bli lite mindre än när du provade.
Exempelvis så kommer jag att sy ca 2mm utanför nu när jag syr ihop makens kjortel för att det tjänar jag ca 1,6 cm i vidd på i slutänden.
Och hur kan jag göra det?
Jo, eftersom jag har 4 sidosömmar pga skarvningen så ger varje söm där jag syr 2 mm utanför tråckellinjen hela 4 mm i ökad vidd. Så 4 x 4 = 16 (4 sömmar x 4 mm = 16 mm).
Om jag nu inte hade mätt fel från början och alltså bara haft 2 sidosömmar så hade jag bara ökat 8 mm.

Så vad vill jag säga med detta?
Jo om kjorteln var bara på gränsen till tight när du provar den, så kan det hjälpa att bara sy ett par mm utanför tråckelsömmen och tvärt om ifall den var på gränsen till stor.

A running stitch always moves forward. It is up and down through the fabric, but always forward.

The back stitch on the other hand always goes back half a stitch. You put your needle trough the fabric half a stitch behind where it just came trough the fabric. Then take a stitch so you end up one length of a stitch in front of the stitch you just made.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Förstygn är alltid på väg framåt. Nålen går upp och ner genom tyget men alltid i riktning framåt.

Efterstygnen å andra sidan backar alltid ett halvt stygn. Man sätter ner nålen ett halvt stygn bakom där nålen kom upp genom tyget och sen tar ett stygn så du hamnar en stygnlängd framför det stygn du just gjorde.

Step 2 – Testing and correcting / Prova och korrigera

Start basting the pieces together so you can check the size and fit.

1 – First baste the shoulder seams (right side of the fabric together).

Ok I haven’t told you about how to make the hole for the head. But… well… at this stage it should be very snug. It’s better to not baste the shoulder seams all the way to the neckline, and have a hole that is exactly the size of the head or a tiny bit smaller, than end up with a hole that is way to big.

2 – Place the pieces right side up on a flat surface.

3 – Baste the sleeve (right sides together as always) but make sure not to sew all the way to the end. Leave the sew allowance unstitched.

4 – This picture shows the placement of the gussets. This can feel a bit tricky, but put the armpit-gusset seam allowance to seam allowance with the end of the sleeve (see the photo below the paint image) and baste it into place. Remember not to sew over the seam allowence of the gusset. Then turn it a bit and start from the point where the gusset meets the sleeve and start basting the other side of the gusset so it is basted in two sides – as picture nr 4.
The side gusset also is basted into place. Here it is quite right if the gusset is about 2 cm longer then the front/back panel when the tip of it sits about two fingers with over the waistline. And remember not to sew over the sew allowance in the tip of the gusset…

5 – Fold your kirtle at the shoulder seams (right sides together). And then start to baste the sleeve from the end to the armpit gusset. Fold the gusset in place and baste al the way through the hemline – catching the side gusset on the way.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att tråckla ihop bitarna så du kan testa passformen och storleken.

1 – Börja med axelsömmarna – rätsidorna på tyget mot varandra.

Ok jag har inte berättat hur du ska göra hålet för huvudet. Men tja… I det här fallet ska det vara väldigt tight.
Det är bättre att inte tråckla ihop axelsömmarna hela vägen till halshålet än att du står med ett för stort halshål efter att ha fållat det. Omkretsen på huvudet eller nästan aningen mindre är lagom här och nu.

2 – Lägg delarna med rätsidan uppåt på en plan yta.

3 – Lägg ärmen med rätsidan nedåt ovanpå fram/bakstycket. Tråckla fast, men se till att inte tråckla hela vägen ut till kanten. Lämna bredden du har valt för sömsmån otråcklad.

4 – Den här bilden visar placeringen av kilarna. Speciellt ärmspjället kan vara lite trixigt att få till första gången.
Men om du lägger den sömsmån mot sömsmån med ärmen (se fotografiet längre ner) och tråcklar fast i den positionen och sedan vinklar upp det så det ser ut som i bild 4 och tråcklar fast andra sidan så är du på rätt väg. Även här bör du komma ihåg att inte tråckla ända ut till kanten, lämna en sömsmånsbredd.
Tråckla även fast sidokilen. Här är det bra om den hamnar ca 2 cm längre ner än fram/bakstycket när spetsen på kilen är ca 2 fingerbredder ovanför midjelinjen. Kom ihåg att inte tråckla fast hela vägen igenom spetsen på kilen, lämna en sömsmån där med.

5 – Vik ihop kjorteln i axelsömmarna (rätsidorna mot varandra) och börja sen tråckla från änden av ärmen (vid handleden) och upp mot ärmspjället. Vik in ärmspjället som på bilden så kommer nog bitarna att falla på plats.
Fortsätt tråckla hela vägen ner mot fållen genom andra sidan av kilen.

 

 

When you basted the kirtle together, it is time to try it on.
You probably have noticed that we haven’t put the front and back gussets in yet. Well, there is no hurry, we can do that later. So if it is tight around the hips, there is no need to worry. You will have a few cm more when the gussets is fitted.

At this point I realised that I had made a misstake when I measured my husband. A year ago he were wider at the shoulders then around the chest and waist. But… well… That was a year ago, and he really loves my cookiing 
So how can I fix this?
I put a strip of fabric in each side, wich means that I needed to square of the tip of the side gusset and the armpit gusset.

At the second fitting, I realised that I needed bigger armpitgussets, but otherwise it worked out just fine 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har tråcklat ihop kjorteln så är det dags att prova.
Du har troligtvis sett att jag inte har satt i kilarna fram och bak än. Nå, ingen panik än. Det är något som man kan göra senare. Men om det är lite tight över höfterna just nu så är det alltså ingen panik.

När jag hade kommit hit så insåg jag att jag hade gjort ett misstag när jag mätte min make. Han har alltid varit bredare över axlarna än runt bröstkorg och midja. Men det var ett år sedan, och jag får nog försöka laga lite mindre god mat i fortsättningen 
Men hur löser man det problemet?
Jo jag satte en remsa med tyg i sidan, vilket då innebar att jag fick ”ta bort” spetsen på kilarna.

Vid andra provningen såg jag att jag även behövde större ärmspjäll, men annars funkade min lösning riktigt bra 

 

It looks a bit snug, but it is not as tight around the chest as it seems. Just bigger armpit gussets and then the problem is solved.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den ser lite tight ut, men den är inte så tight runt bröstkorgen som det ser ut. Lite större ärmspjäll och så är problemet löst.

Step 1 – Getting started

Here we go.

First of all, I always make a test of how I will position the pieces on the fabric.
I usually do this in paint, but you can use a pen and pencil or cut out pieces of paper to use as pieces of a puzzle.
This fabric is 1.40 m wide and 2.50 m long.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Först och främst så gör jag alltid ett test på hur jag ska lägga ut delarna på tyget.
Jag brukar använda paint för det, men det går lika bra med papper och penna, eller urklippta pappersbitar som du kan pussla med.
Den här tygbiten är 1.40 m bred och 2.50 m lång.

When I am satisfied that I use the fabric in the most efficient way, then I check it directly on the person that I make the kirtle for. In this case – My husband.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag är nöjd med utlägget och ser att jag använder tyget så tygbesparande som möjligt så är det dags att kolla att det stämmer med personen som ska ha kjorteln. I det här fallet – Min make.

 

Both with and length is checked.
Of course our little helper needed to check that I were doing it right 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolla både bredd och längd.
Stjälpredan kollar att matte sköter sig 

 

Here comes the scary part.
Tear the fabric into the right sizes. Don’t forget sewing allowances.
Why tearing?
Well, then you know for certain that the peices are exactly on the grain. And if you did follow the advices on how to take care of your material, you now have nice straight pieces.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här kommer den skrämmande biten.
Riv tyget till rätt storlek. Glöm inte sömsmånen.
Varför riva?
Tja, om du river så blir det alltid trådrakt. Och om du följde skötselråden i ett tidigare inlägg så har du nu fina raka delar.

 

Check all pieces så you know that you havent made any misstakes.
If you now see that your front, back och sleeve-pieces are to small, then you need to make another pice and join together. Don’t worry… It is quite ok to piece fabric together to form a wider piece of fabric.
I am satisfied with my front and back pieces

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dubbelkolla så att du är säker på att inte ha missat något.
Om du ser att fram och bakstycket är för smala så får du göra en till bit och skarva in. Oroa dig inte… skarvar är HK
Jag är nöjd med fram och baksida här i alla fall.

 

When I checked the sleeve I noticed that they were far to wide, so I messured my fabric again and, well, this was more than 10 cm wider, compared to the one I sewn my kirtle in (same seller, same category of fabric så I just had assumed that they were the same). – Take this as a lesson to always messure

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag kontrollerade ärmarna så såg jag att dom var väldigt mycket vidare än vad jag hade trott. Så jag kontrollmätte tyget och såg att det var över 10 cm bredare än det jag sydde min kjortel i (samma säljare, samma kategori av tyg så jag hade bara antagit att dom var lika stora). – Ta det som en läxa i att alltid mäta 

 

After correcting the with of the sleeve I started with the gussets. I want three whole gores and one devided.
So I fold the square that I messured out to be sufficiant – like this

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter att ha korrigerat vidden på ärmarna så började jag med kilarna. Jag vill ha tre hela och en delad.
Så jag viker rutan som jag tidigare mätt ut att bli tillräckligt stor – så här.

 

As you see, it is four layers. And the ends I lay so they are about one cm outside the center fold.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Som du kan se så är det 4 lager, ändarna ska hamna ca 1 cm utanför vikningen som är mitt på tyget.

Cut the fabric like this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klipp såhär.

Now you have 3 whole gussets and one divided

Nu har du 3 hela kilar och en delad.

The square ”armpit-gussets” should be about 12×12 cm. If you have a broad chest or arms, you might want to make the gusset bigger. I didn’t take a picture of making these, because I believe that if you have come this far, you probably can make a square 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ärmspjället (den fyrkantiga biten som ska hamna i armhålan) är inget jag visar hur jag klipper till. Om du har hängt med såhär långt så borde du kunna klippa till en fyrkantig bit 
12X12 cm brukar vara lagom, men har du bredare överarmar eller stor bröstkorg så kan du behöva göra dom lite större.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The next post is about basting the pieces together and trying it on.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nästa bloggpost kommer handla om att tråckla ihop och prova.Ki

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.