Step 6 – Hemming / Fållning

So, now you have sewn down all the seam allowances. It is time to hem the kirtle.
But first you have to make the lower hem even…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, nu när du har fällt alla sömmar så är det dags att fålla kjorteln.
Men först måste du ju trimma fållen så den blir jämn 

When you start to fold in the lower edge of the kirtle, try to mach the seams to each other. That way you always know that it doesn’t start to twist away while hemming.

The part where there is gussets you will have excess fabric when you fold them up, so you will need to pin it good. I will show you how I mean.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du börjar vika in nedre kanten på kjorteln så är det bra om du försöker matcha ihop sömmarna. På så sätt vet du alltid att det inte kommer börja dra iväg och vrida sig när du fållar.

Kilen kommer ju vara bredare i nederkant än där du ska sy, så du kommer få överflödigt tyg när du viker in. Så nåla noga.
Jag kommer visa vad jag menar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

First – decide how much you should fold in/ how wide of a hem, and match up the seams

Först – bestäm hur mycket du ska vika upp/ hur bred fåll, och matcha ihop sömmarna

 

Then pin up the middle. And halfway between the middle and the seam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen nålar du upp mitten, och sen mittemellan mitten och sömmen

 

Do this all the way around. It can be good to try it on and se if the hem looks nice and even.
Then fold in the edge and start the real pinning.
Put the pins wide apart, always carefull to fold so straight as you can. And now I don’t mean to follow the grain were you cant (the gussets) but try to make sure that you have as even amount of fabric on both sides of the pin as you can manage.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gör det här hela vägen runt. Det kan vara bra att prova kjorteln nu och se om fållen ser jämn och fin ut.
Sen börjar du vika in kanten och nåla ”på riktigt”.
Sätt nålarna med rätt långt avstånd, var alltid noga med att försöka vika in så rakt du kan. Och nu menar jag inte att du ska följa trådriktningen där det inte går (i kilarna) utan försök helt enkelt att se till att ha lika mycket tyg på båda sidorna om nålen som du kan.

 

Put a new pin in the middle of the pins that you have put in.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sätt i en ny nål mellan dom nålar du har satt i.

 

And a pin between these pins…
Until you are happy with how it looks.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och en nål mellan dessa nålar…
Tills du är nöjd med hur det ser ut.

 

Now you can start to sew.
Use the same stitch as you did when you sewn down the seam allowance earlier.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu kan du börja sy.
Använd samma stygn som du gjorde när du fällde sömmarna tidigare.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

For the neckline and the end of the sleeves, i just fold the edge in a bit.
About 5 mm for the neckline and between 1 to 4 cm at the end of the sleeves (depending on what end result I want and how long the sleeve is).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För halsringningen och änden av ärmarna så viker jag bara in tyget lite.
Ungefär 5mm för halsringningen och mellan 1 och 4 cm för ärmarna (beroende på vilket utseende jag vill ha på dom och hur lång ärmen är)

 

Then i select a filler thread that is as similar in colour as I can get it. If I cant find any in a good colour, then i don’t allways care about it, and just take a thread/yarn that is suitable for the fabric.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen väljer jag ut en fyllnadstråd som är så nära i färg som jag kan komma. Men om jag inte kan finna en tråd i bra färg så brukar jag inte alltid bry mig så mycket i det, utan tar bara en som är lämplig för tyget.

 

Put the filler thread on top of the edge of the hem (where the fabric kan frey) and sew it in place. I use the same kind of stitch as when I am sewing down seam allowances (or hemming).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lägg fyllnadstråden ovanpå kanten av fållen (där tyget kan fransa sig) och sy fast. Jag använder samma stygn som när jag fäller sömmar eller fållar.

 

When i have finished the whole way around the neckline / sleeve. I do another stitch.
This is a kind of a backstitch, but after I’ve gone trough both layers of fabric in the back-stitch moment (when I have moved the needle behind the point where it appeared) I go back in between the layers and put the needle out without showing much more of the thread on the backside then on the front side (se the pictures below, first picture is frontside, the second picture is the backside/inside the third is an attempt of showing what I mean with a drawing).
This is both decorative and helps to keep the fabric from moving around and tug at the stitches where you have the filler thread.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När jag har sytt hela vägen runt halsringningen / ärmen så gör jag ett till stygn.
Det här är en sorts efterstygn men efter att jag gått ner genom båda tyglagerna efter ”bakåt-momentet” (dvs när jag flyttar nålen till en position bakom där den kom upp tidigare) så går jag in mellan tyglagerna och för ut nålen utan att så mycket av tråden syns på baksidan än på framsidan (se bilderna nedan. Första visar rätsidan, andra avigsidan och den tredje är ett försök att visa vad jag menar med en teckning).
Det här är både dekorativt men hjälper också till att avlasta sömmen där fyllnadstråden ligger från dragningar.

And – this is the finished result. One picture without belt and one with.
Never mind the stockings… It is an old pair that no longer has any feet on (we kept them to use under another pair if it is cold outside)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så – slutresultatet. En bild med bälte och en utan.
Bry er inte om hosorna… Det är ett gammalt par som inte längre har fötter (vi har sparat dessa för att använda under ett annat par om det är kallt)

 

Now on to the next projet 🙂
I’ll show you soon…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, nu är det dags att påbörja nästa projekt 🙂
Ni får snart se…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.