Step 5 – Stitching down the seam allowance / Fälla sömmar

If you have a fabric that doesn’t frey… well then you can wear it just like this. The only thing you need to do is rounding off the bottom part.

But if you have a fabric that freys or if you want a better finish (wich I recommend) then you should read the last two posts in this category.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Om du har ett tyg som inte fransar sig… tja då kan du faktiskt bära plagget sådär, bara du rundar av kanten nertill så funkar det.

Men om du har ett tyg som fransar eller om du vill ha en bättre finish på plagget (vilket jag rekommenderar) så bör du läsa dom två sista inläggen i den här serien.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

How do I sew down the seam allowance?
You have a couple of options. These are the ones I use the most. Wich one depends on the fabric.

The top one:
Here you trim down the underlaying seam allowance to be about halv the with of the top one. Then you fold the top one around the bottom one and sew down. This creates a strong seam.

The middle one:
If the fabric is thicker and/or it would be to bulky to fold it like the first one, you can fold the seam allowances om each side of the seam and sew down. This does not strengthen the seam at all.

Both these work best with thinner fabrics that freys a lot. By folding the edge of the fabric in, you protect the edge.

The bottom one:
This is if you have a quite thick fabric that freys. You put a woolen thread on top of the edge of the fabric and sew the whole thing down.

If you have a fabric that doesn’t frey at all but you still want to sew down the seam allowance since the kirtle will look much more finished, you can do nr 1 and nr 2 in the picture, but you do not need to fold the seam allowance over, just lay it flat and sew it down.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så hur fäller jag sömmen?
Du har några olika möjligheter. Här visar jag dom jag använder mest.

Den översta:
Klipp ner det understa lagret sömsmån till halva bredden. Vik den övre sömsmånen runt den nerklippta och sy fast.
Det här skapar en väldig stark söm.

Mitten:
Om tyget är tjockare och/eller det skulle bli för klumpigt att fälla åt samma håll så kan man fälla åt två håll. Denna söm blir inte alls lika stark.

Båda dessa alternativ funkar bäst med tunnare tyger som fransar sig mycket. Genom att vika in kanten så blir den skyddad.

Den understa bilden:
Detta funkar bäst med ett tjockare tyg som fransar sig. Du lägger en fyllnadstråd av ylle ovanpå kanten av sömsmånen och syr fast den samtidigt som du syr ner alltihop.

Om du har ett tyg som inte fransar sig något men du ändå vill fälla sömmen för att få en bättre slutfinish på kjorteln så kan du följa dom två översta förslagen, men inte vika in kanten utan bara lägga det platt och sy ner.

So – here i will show the top one first.

Start by following the instructions in the Material Care-post about wool. And press the seams apart first, then decide at wich side you want to fold the seams over.
I usually start with deciding how I like to do with the armpit gusset. On this kirtle I chose to fold them out from the center of the gusset, so then i need to fold the side gussets seams out as well.

When you decided wich way to fold the seam allowance, you can trim the underlaying layer down to half the with.
Only trim until you reach the first crossing of seams. As it usually is easyer to decide how to do the crossings when you are there.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så – här ska jag visa översta varianten först.

Börja med att följa instruktionerna för att pressa ylle i materialvårdsinlägget. Pressa först isär sömmarna sen välj åt vilket håll du ska fälla dom och pressa igen så dom ligger åt det hållet.
Jag brukar börja med att kolla hur jag vill göra med ärmspjället. På denna kjortel har jag valt att fälla sömmarna ut från kilen så då måste jag alltså göra det i sidokilen med.

När du bestämt åt vilket håll du ska fälla sömmen så klipper du ner den understa sömsmånen till halva bredden. Klipp bara fram tills du kommer till första korsande sömmen. För det är lättare att lösa korsningarna när man kommer dit

 

When you have trimmed the underlaying seam allowance you fold the overlaying (longer) one around the shorter bottom part.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du har klippt ner den understa sömsmånen så viker du den översta (längre) runt den korta.

 

Pin it down and start to sew.
Try to just cach one thread in the kirtlefabric, but in the gusset you can take as big/wide stich as you wish.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nåla ner och börja sy.
Försök att bara fånga en tråd i kjorteltyget, men i kilen kan du ta så stora/breda stygn du vill.

 

When you reach the top of the side gusset you will finde this crossing of seams.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

När du kommer högst upp i kilen så kommer du stöta på en sådan här sömkorsning.

 

I marked out how i cut the seam allowance here since you go from folding both seam allowances to one side – to a flat seam.
So before you run out of ”gusset-fabric” so to say, you would like to have gone from a cut down seam allowance to a folded one – but the same layer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här har jag markerat hur jag klipper sömsmånen här eftersom du kommer att gå från att ha vikt båda åt ett håll, till att ha en flat (enkel) vikning.
Så innan du får slut på ”kil-tyg” så bör du ha börjat vika in sömsmånen istället för att ha den nerklippt. Men du jobbar med samma lager hela vägen…

Here is the same seam, I haven’t gone any further than in the last picture. The difference is that I folded the top of the gusset away to show the underlaying cut in the seam allowance.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här är samma söm, jag har inte sytt längre än på förra bilden. Skillnaden är att jag viker undan spetsen på kilen för att visa lite tydligare hur jag klippt.

 

 

So, here I hope that you see and understand how to move forward in this crossing of seams.
When you get to the armpit gusset – you do the same, but in reverse.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så, här hoppas jag att du ser och förstår hur du ska gå framåt i denna sömkorsning.
När du kommer upp till ärmspjället så gör du samma sak, fast baklänges.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

In the armpit gusset you also will get to one of these crossings. Here I will try to show how I do this.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vid ärmspjället kommer du stöta på en sån här korsning också. Jag ska försöka visa hur jag löser detta

I start by trimming down the underlaying seam allowance at the top of the T-crossing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jag börjar med att trimma ner den understa sömsmånen i toppen av T-korsningen.

And since the part that is on the left on this crossing is the armpit gusset and I already decided to fold the seam allowonce out from it, I trim down the seam allowance from the part that is on the right at this crossing.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och eftersom delen som är till vänster om denna korsning är ärmspjället och jag ju redan bestämt mig för att fälla sömmen ut från kilen så är det sömsmånen från den högra sidan som ska trimmas ner

Start by folding over and pinning the seam allowance down on the right half of the top section of this T-crossing (on another crossing like this it might be the left part, but you will se when you get there).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Börja med att vika in och nåla sömsmånen på högra delen av överdelen på T:et i denna korsning (i en annan sömkorsning kan det vara vänster del, men det märker du när du kommer dit)

 

Then it’s time to fold over and pin down the |-part of the T-crossing all the way to the top, then you do the rest of the top bit.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sen är det dags att vika över och nåla ner |-delen av T-korsningen hela vägen till toppen. Efter det gör du samma med den övre delen.

 

Thinking anhead about how you would like to fold the pieces with the most ”crossings” (in this case, the armpit gusset) will help a lot when you get to that part. No matter wich way of sewing down the seam allowances that you chose from the beginning.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Att tänka efter före hur du ska göra vid de ställen som har flest ”korsningar” (i det här fallet så är det ärmspjällen) hjälper massvis när du kommer dit sen. Oavsett vilken av dom olika sätten att fälla sömmen som du valde från början

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I like cookies. Have a few while you are browsing my page.